Press

Jun 03, 2024

By Mates vinner offentlig upphandling för LSS-boenden i Västerås

By Mates har vunnit en betydande offentlig upphandling för installation av sin innovativa plattform för LSS-kunder i Västerås stad. Detta kommer kort efter bolagets framgångsrika lansering av den digitala fritidsgården Hässelby-Vällingby**Läs artikeln om Hässelby-Vällingby
Genombrott på helt ny marknad
Den nya upphandlingen markerar en viktig milstolpe för By Mates, då den representerar företagets inträde på en helt ny marknad – digitala fritidsaktiviteter för kunder inom LSS*. Ordern, som är värd över 2 MSEK, sträcker sig över fyra år med möjlighet till utökning. Detta avtal öppnar inte bara dörrarna till LSS-kunder i Västerås, utan skapar även förutsättningar för landets alla kommuner att följa exemplet och implementera By Mates plattform för sina LSS-kunder.

Marknadsledande inom sektorn
VD Andreas Bengtsson kommenterar:"Vi är oerhört glada och stolta över att ha vunnit denna upphandling. Att vår plattform nu kommer att användas inom LSS i Västerås visar inte bara på dess mångsidighet utan även på vår förmåga att anpassa oss till olika marknader och behov. Denna order är ett genombrott för oss och öppnar upp nya affärsmöjligheter inom LSS-sektorn. Vi ser en stor potential i att kunna förbättra livskvaliteten för boende genom vår teknik och förbereder oss nu för snabb expansion inom denna sektor. Med få konkurrenter i en obearbetad marknad ser vi positivt på framtiden"

Handlingskraft och effektivitet
By Mates plattform har redan visat sin handlingskraft och effektivitet genom implementeringen av digital fritid i Hässelby-Vällingby, som fått mycket positiv respons. Med denna nya order siktar By Mates på att stärka sin position ytterligare och fortsätta sin tillväxtresa genom att erbjuda innovativa lösningar som möter de specifika behoven inom LSS-boenden.

Nyemission för expansion
By Mates genomför just nu en nyemission för att skapa förutsättningar för en kraftig expansion. Verksamheten präglas av höga marginaler och långa, trygga avtal, vilket ger en stabil grund för tillväxt. Detta är en unik möjlighet att investera i samhällsnytta samtidigt som det finns potential för god avkastning. Genom att delta i nyemissionen kan investerare vara med och stödja By Mates i dess strävan att förbättra livskvaliteten för individer i LSS-boenden och andra sociala miljöer, och samtidigt dra nytta av företagets starka ekonomiska förutsättningar och framtida tillväxtmöjligheter.

Läs mer om emissionen här
Om By Mates AB (publ)
By Mates AB (publ) är ett ledande företag inom digitala lösningar för fritidsaktiviteter. Vi är dedikerade till att skapa tillgängliga och inkluderande plattformar som berikar livet för människor i alla åldrar. Vårt flaggskeppsprogram, Digital Fritid, erbjuder en rad aktiviteter och resurser online, vilket gör det möjligt för användare att delta i meningsfulla fritidsaktiviteter oavsett vem dem är, och var de befinner sig.

*Personer med funktionsnedsättning kan ha rätt till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Personlig assistans, bostad med särskild service och daglig verksamhet är exempel på insatser.

Jun 01, 2024

Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2024

Styrelsen i By Mates AB(publ) , 559112-3467, kallar härmed till ordinarie bolagsstämma.
Dagordning vid årsstämma i by Mates AB, 559112-3467, 2024-06-26.
Datum: 2024-06-26 Tid:Kl1900 Plats: Surbrunnsgatan 34B, Stockholm.

1) Val av ordförande, protokollförare och justerare
Styrelsen föreslår Per Bergström som ordförande, Andreas Bengtsson som protokollförare och
Gabriel Eriksson som justerare.

2) Fastställande av röstlängd
En förteckning över deltagande röstande aktieägare samt aktieägare som har lämnat fullmakt har
upprättats för stämmans godkännande.

3) Kallelse och dagordning
Godkännande av att stämman är sammankallad i behörig ordning och godkännande av
dagordningen.

4) Fastställande av resultaträkning och balansräkning
Stämmans beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.

5) Disposition av resultatet
Styrelsen föreslår stämman att den ansamlade förlusten, kronor -3 530 489 skall disponeras enligt
följande:
I ny räkning överföres -3 530 489
Stämmans beslut om disposition av bolagets resultat.

6) Framläggande av årsredovisningen
Årsredovisningen och revisionsberättelsen har funnits tillgänglig på bolagets kontor sedan utskicket
av kallelsen 2024-05-24.

7) Ansvarsfrihet för styrelse och VD
Stämman beslutar om ansvarsfrihet för bolagets styrelse och VD.

8) Arvodering
Styrelsen föreslår att inget arvode utgår till styrelsen för räkenskapsåret 2024.

9) Val av styrelse
En majoritet av bolagets aktieägare föreslår omval av följande ledamöter till bolagets styrelse för
räkenskapsåret 2024:
a) Omval av ordinarie ledamöterna Andreas Bengtsson, Per Bergström, Tomas Ward,
Marcus Bergström och Joachim Rittfeldt Hofvenschiöld.
b) Omval av suppleant Manju Perera.

10) Val av revisor och ersättning
Styrelsen föreslår omval av bolagets auktoriserade revisor Marcus Jönsson Vallas. Revisorn föreslås
ersättas enligt räkning.

11)Bemyndigande
Styrelsens föreslår stämman om att erhålla bemyndigande, (se styrelsens bifogade redogörelse), att
fram till nästa års(2025) ordinarie bolagsstämma vid behov nyemittera maximalt 500 000 aktier eller
motsvarande ca 27% nya aktier. Förslaget innebär att styrelsen ska ha rätt att besluta om emission
med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

12) Stämmans avslutande

Fullmakt till by mates
Avs förslag
dagsordning
Feb 29, 2024

By Mates och Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning: En digital fritidsgård för en inkluderande framtid - Finanstid

Stadsdelen Hässelby-Vällingby är en stor stadsdel med olika socioekonomiskaförutsättningar inom området. Vissa områden inom stadsdelen står inför storaekonomiska och sociala utmaningar för barn och ungdomar som växer upp där. De senaste tre åren har stadsdelsförvaltningen satsat på den öppnafritidsverksamheten genom kompetensförsörjning av personal för att gefritidsledarna rätt kompetens, utökade öppettider, samverkan med skolor, polis,socialtjänst och civilsamhället, renovering av lokaler samt ett ökat utbud avaktiviteter under skolloven. Förvaltningen har systematiskt arbetat efter en trygghetsplan, vilket är ett styrdokument kopplat till verksamheten, för attkunna erbjuda en trygg och meningsfull fritid för barnen i stadsdelsområdet.Hässelby Vällingby stadsdelsförvaltning kan genom detta arbete erbjudaungdomar fritidsgårdar av hög kvalité. Verksamheten erbjuder möjlighet till enaktiv och stimulerande fritid tillsammans med utbildade vuxna med arenor fördemokrati, kultur och bildning, vilket både är hälsofrämjande samt skaparmöjlighet för ungdomarna att utveckla sina fritidsintressen. Verksamhetenerbjuder både bredd och spets.

Apr 09, 2024

By Mates AB(publ) levererar digital fritidsgård till Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Stockholm, 09-04-2024 - By Mates AB(publ) är glada att tillkännage leveransen av en ny digital fritidsgård till Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, avsedd för ungdomar i Hässelby-Vällingby stadsdelsområde.
"Vi är stolta över att kunna leverera denna innovativa lösning till Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning. Den digitala fritiden kommer att göra fritidsaktiviteter mer tillgängliga och skapa en trygg och inkluderande miljö för ungdomarna. Dessutom ser vi det som en viktig kunskapsfrämjande plattform för ungdomars första CV eller vidare studier," säger Andreas Bengtson, VD för By Mates AB(publ).

En digital mötesplats i en trygg och inkluderande miljö
Den digitala fritidsgården fungerar som en virtuell mötesplats där ungdomar kan delta i olika aktiviteter online, inklusive gaming, tävlingar, kreativt skapande och livestreams. Ungdomarna har även möjlighet att ha samtal med kuratorer, socialarbetare och mentorer, allt i en trygg och inkluderande miljö.
Den digitala fritidsgården är öppen för alla ungdomar 13-17 år som har ett gårdskort på fritidsverksamheten. Fritidsledare kommer alltid att vara närvarande och övervaka den digitala fritidsgården för att säkerställa en trygg och trivsam miljö för alla deltagare.

Expansion och framtidsperspektiv
Denna lansering markerar starten på en snabb expansion av tjänsten Game Changer, där digital fritid i Hässelby-Vällingby är den första av många som följer. By Mates AB(publ) har en målsättning att signera 50 kontrakt med fritidsgårdar över hela Sverige under 2024.

Invigningsfest den 12 april
För att fira lanseringen bjuder vi in till en invigningsfest den 12 april på Tegelhögens fritidsgård! Det blir en dag fullspäckad med aktiviteter, tävlingar och en invigningsceremoni klockan 16.00. Under festen kommer vi även att visa upp för ytterligare enheter, politiker och myndigheter vad den digitala fritiden erbjuder och hur den fungerar. Detta är en öppen inbjudan och vi ser fram emot att få fira det här tillsammans med er!

Datum: 12 april, klockan 14.00–22.00.
Plats: Tegelhögens fritidsgård, Vittangigatan 22
Önskar ni delta vänligen OSA till: Info@mates.gg

Välkomna!

Mar 26, 2024

By Mates AB (publ) genomför nyemission om 5 miljoner skr med tillhörande warrantprogram för att accelerera expansionen och förstärka digitala fritidsgårdsverksamheten.

Stockholm, 26 mars 2024 – By Mates AB (publ), ett ledande företag inom digital fritidsverksamhet och social innovation, är glada att meddela lanseringen av en nyemission av aktier, tillsammans med ett unikt warrantprogram. Denna strategiska finansieringsrunda syftar till att stödja och accelerera utvecklingen och expansionen av företagets banbrytande digitala fritidsgårdar som redan nu implementeras i Hässelby-Vällingby tillsammans med den lokala fritidsverksamheten.
Nyemission i korthet:
By Mates AB (publ) erbjuder genom nyemissionen möjligheten att teckna nya aktier i bolaget med ett attraktivt erbjudande, där tecknare för varje fem tecknade aktier utan kostnad erhåller en warrant. Denna warrant ger innehavaren rätten att köpa ytterligare en aktie i bolaget till kursen SEK 25,50 Skr under perioden 1 mars 2024 till och 30 juni 2025. Detta erbjudande är en unik möjlighet till delaktighet i företagets tillväxt och framgång.

Användning av emissionslikviden:
Medel från nyemissionen kommer att användas för att ytterligare utveckla och expandera de digitala fritidsgårdarna, med särskilt fokus på att inkludera fler ungdomar från olika socioekonomiska bakgrunder. Företaget planerar att utöka sitt utbud av aktiviteter, förbättra teknisk utrustning och stärka samarbeten med lokala skolor, socialtjänsten och kulturskolan för att främja en tryggare och mer inkluderande fritidsmiljö.

Ett steg mot en mer inkluderande framtid:
Genom initiativet med digitala fritidsgårdar har By Mates AB (publ) visat på en stark förmåga att skapa meningsfulla och engagerande aktiviteter för ungdomar, vilket bidrar till att motverka utanförskap och främja positiv social utveckling.

"Vår vision är att skapa en plattform där alla ungdomar känner sig välkomna och där teknik används som ett verktyg för inkludering och personlig utveckling," säger Andreas Bengtsson, grundare och VD för By Mates AB (publ).

Inbjudan till investerare:
By Mates AB (publ) inbjuder nu investerare att delta i denna nyemission och ta del av företagets fortsatta resa mot att förändra landskapet för ungdomsverksamhet. Detta är en unik möjlighet att investera i ett företag som ligger i framkant av social innovation och digital transformation inom ungdomsfritidssektorn.


Feb 21, 2024

Genombrottsorder för By Mates digitala tjänster: Stockholmstad Hässelby-Vällingby SDF Enheten för Parklek och Fritid tecknar avtal för Digital Fritidsgård

Stockholm, 21-02-2024 — By Mates AB(publ), en framstående aktör inom digitala lösningar för ungdomsaktivering, har glädjen att meddela att man har ingått ett historiskt avtal med Stockholmstad Hässelby-Vällingby SDF Enheten för parklek och fritid. Ordervärdet uppgår till cirka 1 miljon SEK, avtalet markerar en betydelsefull milstolpe för företaget och den Digitala Fritidens plats i samhället.
Om Den Digital Fritidsgården:
By Mates Digitala Fritidsgård representerar en innovativ plattform som integrerar gaming för att främja positiv utveckling hos ungdomar. Med övertygelsen att spel kan vara en kraftfull katalysator för lärande och personlig tillväxt strävar By Mates efter att skapa en trygg och engagerande digital miljö för unga.

Potentialen i Sverige:
Med över 1000 fritidsgårdar i Sverige finns en enorm potential för den digital a fritidsgården att göra en betydande inverkan. Genom att omvandla den digitala världen till en plats för lärande och social interaktion har By Mates skapat en banbrytande lösning för att möta dagens och morgondagens behov.

Nytta för kommunen och ungdomarna:
Digital Fritidsgård erbjuder en unik möjlighet för kommuner att aktivera unga på ett sätt som är både socialt och ekonomiskt givande. Med fokus på att förebygga gängrekrytering och skapa meningsfulla fritidsaktiviteter ger tjänsten inte bara ett värdefullt verktyg för kommuner utan också en trygg och inspirerande plats för unga att utvecklas.

Sociala & Ekonomiska Incitament:
Genom att integrera digitala fritidsaktiviteter skapar By Mates inte bara sociala fördelar utan också ekonomiska incitament för kommuner. Digital Fritidsgård minskar kostnaderna för ungdomsaktivering och skapar samtidigt en plattform för unga att utveckla värdefulla färdigheter för framtiden.

“Vi på By Mates känner en enorm stolthet över att vi nu står inför genomförandet av detta projekt. Det har varit en tvåårig resa av hårt arbete och dedikation för att förbereda och forma detta unika koncept. säger Gabriel Eriksson, medgrundare på By Mates AB(publ). Att introducera nya idéer och innovativa lösningar tar tid, och att hitta partners som delar vår vision och vågar satsa är alltid utmanande. Vi är stolta och oerhört glada att det här äventyret börjar med Hässelby-Vällingby. Det är en ära att samarbeta med en organisation som delar vårt engagemang för ungdomsutveckling och för att skapa meningsfulla möjligheter för ungdomar.

"Om By Mates:
By Mates strävar efter att revolutionera sättet unga människor engagerar sig och utvecklas genom innovativa digitala plattformar. Med fokus på att främja positiv utveckling och förebygga negativa samhällsutmaningar är By Mates en pionjär inom branschen.

Samarbetet med kommuner och skolor är kärnan i vår framtid. Vi strävar efter att stödja dem i att göra mer med mindre, samtidigt som vi aktivt deltar i kampen mot organiserad gängkriminalitet. Genom att erbjuda unga säkra och meningsfulla alternativ formar By Mates en positiv framtid för ungdomar och för samhället som helhet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:Andreas Bengtsson, VD
E-post: andreas@mates.gg
Telefon: +46 73 524 00 48


Sep 26, 2023

By Mates AB(publ) att delta vid Rundabordspanel hos CVE - (Center mot Våldsbejakande Extremism)

Stockholm, 26/09/2023 — By Mates AB, en framstående leverantör av digitala lösningar som främjar lärande, personlig utveckling och en meningsfull fritid för ungdomar och barn, är stolta över att kunna meddela att de har blivit inbjudna att dela sin expertis vid en rundabordspanel som organiseras av CVE - Center mot Våldsbejakande Extremism.

Om CVE:
CVE arbetar med en huvudsaklig inriktning på kriminalpolitik. De fokuserar på att stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism genom att utveckla kunskapsbaserade och sektorövergripande insatser på nationell, regional och lokal nivå. CVE strävar efter att ge behovsanpassat stöd till lokala aktörer, främja samordning och effektivitet i förebyggande arbete samt samla och sprida kunskap baserad på forskning och beprövad erfarenhet. Ytterst syftar verksamheten till att förebygga ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism.

Bakgrund:
Internet har haft en betydande inverkan på sättet människor knyts samman och hur extremistiska åsikter sprids. En oroande utveckling är ökningen av radikalisering och rekrytering på digitala plattformar, samtidigt har det noterats att en ökande andel av gärningspersonerna bakom attacker är minderåriga.Att extremistiska aktörer använder och utnyttjar onlinespel och spelplattformar för att sprida propaganda, kommunicera och utbyta idéer samt försöka radikalisera och rekrytera sårbara individer är tydligt. Mot denna utveckling har internationella organisationer, beslutsfattare, tech- och spelföretag, samt forskare och praktiker ägnat en betydande andel av sin uppmärksamhet åt att fördjupa sin förståelse för hur och varför extremistiska aktörer med varierande ideologiska övertygelser använder sig av spelinnehåll och spelutrymmen. Dessa analyser har försökt att få en bättre förståelse för de möjliga konsekvenserna av propagandaspridning samt för radikalisering- och rekryteringsprocesser till våldsbejakande extremism och terrorism.Den ökade kunskapen har identifierat behovet av olika former av samarbeten mellan tech- och spelföretag och P/CVE-aktörer i syfte att utveckla förebyggande insatser och åtgärder. Fokus ligger på information- och kunskapsutbyte, utbildning, åtgärder, indirekta och direkta samarbeten samt finansiering av projekt.Citat:
"Vi är hedrade över att bli en del av detta viktiga samtal om att bekämpa våldsbejakande extremism. Vår expertis inom digitala lösningar och vårt engagemang för att göra det digitala rummet säkrare och mer inkluderande för unga gör oss entusiastiska att bidra till denna diskussion." - Gabriel Eriksson, Medgrundare av By Mates. "Vi tror på gaming som en positiv kraft för beteendeförändring och är övertygade om att det digitala äntligen får den uppmärksamhet det förtjänar.”

Om By Mates AB:
By Mates AB är en ledande leverantör av digitala lösningar som främjar lärande, personlig utveckling och en meningsfull fritid för ungdomar och barn. Företaget strävar efter att skapa en trygg och positiv digital miljö där unga kan trivas och växa. För mer information, besök
Bymates.com.Om CVE - Center mot Våldsbejakande Extremism:
CVE arbetar med att förebygga våldsbejakande extremism genom att utveckla kunskapsbaserade insatser och samordning på nationell, regional och lokal nivå. Centret har som mål att minska ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism genom att stärka det förebyggande arbetet. För mer information, besök
CVE.se.För ytterligare information, vänligen kontakta:Andreas Bengtsson, VD
E-post: andreas@mates.gg
Telefon: +46 73 524 00 48


SEP 24, 2023

By Mates AB(publ) Lanserar Crowdfunding-Emission För Att Motverka Gängrekrytering

Stockholm, 18/09/2023 - By Mates AB, en ledande aktör inom digitala lösningar för ungdomar och barn, meddelar idag sitt partnerskap med Accumeo för att genomföra en crowdfunding-emission. Syftet med denna emission är att bekämpa gängrekrytering, öka tillgängligheten för meningsfull fritid och erbjuda förberedande kunskaper för unga vuxnas första CV.

By Mates AB har en stark historia av att främja positiv utveckling hos ungdomar genom sina digitala plattformar. Deras engagemang för att använda spel som en katalysator för lärande och personlig tillväxt har gett många ungdomar möjligheten att utveckla färdigheter som är värdefulla i deras framtida liv och karriärer.I samarbete med Accumeo strävar By Mates AB nu efter att utöka sin inverkan på samhället. Crowdfunding-emissionen kommer att tillåta dem att skala upp sina insatser och nå ut till ännu fler ungdomar och barn med sina positiva och utbildningsinriktade initiativ. Detta partnerskap är en möjlighet för individen att stödja en samhällsinsats med potential för god avkastning.

"Vi ser denna emission som en unik möjlighet för individer att aktivt delta i lösningen av ett samhällsproblem som berör oss alla. Genom denna crowdfunding-emission ger vi varje individ möjligheten att vara med och bekämpa gängkriminalitet, främja meningsfull fritid och stödja unga vuxnas väg mot sina första CV. Det är en chans att vara en del av en positiv förändring." - Gabriel Eriksson, Medgrundare av By Mates. "Detta är ett utmärkt exempel på hur samhället och näringslivet kan gå samman för att göra en verklig skillnad.”

För att ta del i denna investeringsmöjlighet och stödja By Mates ABs insatser, besök https://accumeo.com/foretag/by-mates. Emissionen är öppen för investerare som delar samma passion för samhällsengagemang och positiv påverkan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Bengtsson, VD
E-post: andreas@mates.gg
Telefon: +46 73 524 00 48

Om By Mates AB(publ)
By Mates AB är en ledande leverantör av digitala lösningar som främjar lärande, personlig utveckling och meningsfull fritid för ungdomar och barn. Genom sina innovativa plattformar skapar de möjligheter för unga att utveckla värdefulla färdigheter och erfarenheter.


May 24, 2023

By Mates AB(publ) och Stockholm Stad, Hässelby Vällingby, samarbetar för att främja digitala färdigheter och ungdomsaktivering genom gaming under Summerfun 2023.

Stockholm, Sverige - By Mates i samarbete med Stockholm Stad, är stolta över att meddela en banbrytande ungdomsaktiveringsaktivitet med fokus på gaming. Initiativet syftar till att stärka unga individer, främja digitala färdigheter och lyfta fram de många fördelarna som gaming kan erbjuda, inklusive förbättrad engelska, samarbetsförmåga, programmering och andra värdefulla färdigheter som förhöjer en ung persons första CV.

Aktiviteten äger rum från den 12 juni till den 30 juni och detta engagerande och lärorika program kommer att koppla samman unga gamers med deras föredragna hobby för att erbjuda en plattform för personlig utveckling, kompetensutveckling och gemenskapsinteraktion. Genom att utnyttja kraften bakom gaming strävar By Mates och Stockholm Stad efter att överbrygga klyftan mellan fritidsaktiviteter och förvärvandet av värdefulla livskunskaper.

Ungdomsaktiveringsaktiviteten kommer att erbjuda ett brett utbud av spännande möjligheter för deltagarna att utforska olika aspekter av gaming, både som underhållning och som en ingång till värdefulla utbildningserfarenheter. Genom en serie interaktiva praktiska sessioner kommer unga individer att exponeras för en mängd digitala färdigheter och få möjlighet att utveckla en bred kompetensbas som kommer att gagna dem både personligt och yrkesmässigt.

"Vi är otroligt glada över att samarbeta med Stockholm Stad för att lansera detta unika initiativ", säger Gabriel Eriksson, COO på By Mates AB(publ). "Gaming har utvecklats till en kraftfull plattform som kan främja färdigheter som kritiskt tänkande, problemlösning, kommunikation och samarbete. Genom att använda gaming som attraktionskraft kan vi engagera unga individer i en aktivitet de brinner för samtidigt som vi rustar dem med värdefulla färdigheter för deras framtid."

Programmet kommer att erbjuda expertledda sessioner om ämnen som spelutveckling, programmering, streaming, spelanalys och onlinesäkerhet. Deltagarna kommer också att få möjlighet att delta i vänliga tävlingar, samarbetsövningar och mentorskapsprogram med erfarna yrkesverksamma inom spelbranschen och ungdomspedagoger.

Genom att dra nytta av gamingens popularitet och attraktionskraft är By Mates och Stockholm Stad engagerade i att bygga en generation av unga människor med digitala färdigheter som är rustade med viktiga livskunskaper och väl förberedda för framtidens utmaningar och möjligheter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Bengtsson, VD
E-post: andreas@mates.gg
Telefon: +46 73 524 00 48

May 17, 2023

By Mates ska tillhandahålla sitt Community Accelerator Program (CAP) för Åhus Beach Festival i sommar.

Stockholm, Sverige - By Mates AB (publ), en ledande plattformsleverantör för community aktiveringar, är glad över att meddela att man har valts att tillhandahålla sina tjänster till Åhus Beach Festival, som kommer att hållas i Åhus, Skåne i sommar.

By Mates grundare och VD Andreas Bengtsson säger "Vi är glada över att samarbeta med Åhus Beach AB och ser fram emot att leverera vårt community accelerator program (CAP) som kommer att göra detta evenemanget till en stor framgång."

Åhus Beach Festival förväntas locka tusentals deltagare från hela regionen, och By Mates kommer att spela en viktig roll för att säkerställa att allt löper smidigt vid community-aktivering inom gaming. Evenemanget kommer att äga rum från 1 juli till 22 juli i Åhus och kommer att ha ett eget spelområde som är en del av huvudfestivalområdet.By Mates har en beprövad erfarenhet av att leverera högkvalitativa community aktiverings lösningar till evenemang av alla storlekar, och är engagerade i att tillhandahålla en sömlös upplevelse för både sponsorer och deltagare genom gaming. Grundat 2017 har företaget snabbt etablerat sig som en ledare inom branschen, tack vare dess innovativa tillvägagångssätt och engagemang för kundnöjdhet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bengtsson, VD
E-post: andreas@mates.gg
Telefon: +46 73 524 00 48

May 14, 2023

By Mates AB(publ) genomför en nyemission om 5 MSEK

Styrelsen i By Mates AB(publ) har, med stöd av bemyndigandet från By Mates AB(publ) årsstämma den 27:e maj 2022, beslutat om en nyemission med delvis företräde för befintliga aktieägare om 200 000 aktier, motsvarande 5,0 MSEK. Teckningskursen i nyemissionen har fastställts till 25 SEK per aktie vilket motsvarar s.k. ”pre.money” värdering om drygt 45,2 MSEK.

Bakgrund, motiv och värdering
Motivet för nyemissionen är att dels möjliggöra fortsatt integration av kontrakterade partners plattformar samt marknadsföring av bolagets lanserade eSport- & gaming-plattform, mates.gg, samt etablera bolagets nya s.k. SAAS-tjänster ”Digitalt Fritids” för skolor i Sveriges alla kommuner och ”Digital Fritidsgård” för landets alla utsatta områden och ”Digital & Social Mötesplats” för landets alla LSS-hem.

Styrelsens bedömning av bolagets värdering har utförts på marknadsmässiga grunder och baseras på bolagets potentiella intäkts- och vinstmöjligheter, utifrån bolagets budget för åren 2023 t o m 2025. Efter lansering av bolagets eSport- & gaming-plattform som under 2022 haft stark tillväxt av användare och stor aktivitet i plattformens tävlingar samt bolagets nylanserade SAAS-tjänster.

Beslut och nyemission
Styrelsen beslutade 2023-05-02, i enlighet med registrerat bemyndigande beslutat på ordinarie bolagsstämman 2022-05-27, att genomföra en nyemission med visst företräde för de befintliga aktieägarna och till allmänheteten, om högst 200 000 nya aktier till ett pris om 25 kronor/aktie varvid bolaget tillförs högst 5 000 000 SEK(fem miljoner kronor) före emissionskostnader och bolagets aktiekapital ökas med högst 56 349,62 kronor.

I händelse av överteckning kan styrelsen besluta om att utöka emissionen med högst ytterligare

40 000 nya aktier till ett pris om 25 kronor/aktie varvid bolaget tillförs totalt högst 6 000 000 SEK(sex miljoner kronor) före emissionskostnader och bolagets aktiekapital ökas med högst 67 619,54 kronor.

Tilldelning i bolagets nyemission
Befintliga aktieägare äger företrädesrätt att teckna en(1) ny aktie för varje fem(5) befintligt innehavda aktier.
För övrigt sker tilldelning i bolagets nyemission utifrån när teckning emottagits av bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bengtsson, VD
E-post: andreas@mates.gg
Telefon: +46 73 524 00 48

DEC 02, 2022

By Mates AB och Flashe Gaming Group AB planerar för framtida samarbete

By Mates AB (publ), gaming bolaget med fokus på ett bättre online beteende, och Flashe Gaming Group AB, en av världens ledande leverantörer av prestandahöjande och ergonomiska E-sport tillbehör, för just nu diskussioner för ett framtida samarbete tillsammans.

Både By Mates AB (publ) och Flashe Gaming Group AB ser att ett samarbete mellan de två parterna är lönsamt på lång sikt, och har därför valt att utveckla en gemensam avsiktsförklaring tillsammans. Ett av de gemensamma målen för samarbetet är att marknadsföra varandras varor och tjänster på respektives plattformar. Försäljning av e-sport artiklar från Flashe Gaming planeras att marknadsföras via By Mates olika kanaler, bland annat som priser till By Mates veckovisa tävlingar, ”challenges”, på företagets gaming plattform Mates.GG.

“Att kunna erbjuda våra medlemmar starka produkter som både förebygger skador och ökar prestation i spelen är lika självklart beslut som att erbjuda benskydd till fotbollsspelare”, säger Andreas Bengtsson, VD på By Mates AB (publ).

"Flashe Gaming's vision är att bli golfhandsken för gaming. Med hjälp av By Mates fantastiska plattform kan vi komma närmre det målet, samtidigt som det ger oss en unik möjlighet att samarbeta med ett av de främsta företagen inom branschen", säger Oskar Ödmark, grundare av Flashe Gaming Group.

För mer information om det framtida samarbetet mellan By Mates AB (publ) och Flashe Gaming Group AB kontakta: info@mates.gg
Om By Mates AB (publ)
En gaming plattform för utveckling, sociala relationer och sponsring med fokus på bättre onlinebeteende för både e-sport och traditionell sport.By Mates grundades 2017 med visionen att demokratisera E-sporten och göra nyttan tillgänglig för alla genom att erbjuda en ny, konkurrenskraftig plattform, för gamers över hela världen. Sedan start har man byggt upp Mates.gg, en skalbar digital gaming plattform där man registrerar sig för att ta del av olika aktiviteter som organiserad träning, umgänge och tävlingar.

För mer information besök: www.bymates.comOm Flashe Gaming Group AB
Flashe gaming är en av världens ledande leverantörer av prestandahöjande och ergonomiska E-sport tillbehör. Hos Flashe gaming hittar du produkter som ökar din prestation, samtidigt som du förebygger och lindrar belastningsskador.

För mer information besök: http://flashegaming.com

SEP 05, 2022

By Mates AB och Faster Forward arbetar för mer inkludering inom gaming världen

By Mates AB (publ), gaming bolaget med fokus på ett bättre online beteende, och Faster Forward, livsstilsplattformen för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga, annonserar nu sitt partnerskap.

Tillsammans fokuserar båda parter på att utveckla ett samarbete som främst handlar om inkludering, att skapa mångfald inom gaming, och att öka förståelsen kring att gaming är till för alla. Gaming är en aktivitet som vem som helst kan ta del av då bakom skärmen är alla lika.

För By Mates AB (publ) ger samarbetet en möjlighet att nå ut till en ny målgrupp, barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar, och för Faster Forward ger samarbetet med By Mates en möjlighet att vara med och inkludera fler inom gaming med chansen att möta bra förebilder inom ett tryggt community. Både Faster Forward och By Mates AB (publ) ser även att det finns stora möjligheter i att skapa och utveckla ett inkluderande community för gaming och gemenskap för just målgruppen, där precis alla är välkomna.  

”En fördel över många andra sporter eller hobbys är den digitala verksamheten vi kan bedriva, där man möter varandra på samma sätt oberoende på bakgrund, plats, eller funktionsnedsättning. Tillsammans ser vi fantastiska möjligheter att kunna inkludera och aktivera fler ungdomar och skapa förebilder för alla”, säger Gabriel Eriksson, COO på By Mates AB (publ).  

”Vi vill ge våra användare samt vår målgrupp möjlighet att delta vid By Mates olika gaming aktiviteter, för att barn och ungdomar ska kunna hitta ett sammanhang där de kan spela ihop med andra. Precis som det går till när du spelar någon annan lagsport, så krävs det att det finns personer runt omkring. Ett hockeylag bygger på flera individer och de finns inte alltid på samma plats, då inkluderas personer med och utan funktionsnedsättningar för att de gillar sporten hockey. Vi ser att det är på samma sätt med gaming”, säger Christian Hedberg, VD på Faster Forward.  

För mer information kontakta: info@mates.gg eller info@fasterforward.seOm By Mates AB
En gaming plattform för utveckling, sociala relationer och sponsring med fokus på bättre online beteende för både gaming och traditionell sport.By Mates grundades 2017 med visionen att demokratisera E-sporten och göra nyttan tillgänglig för alla genom att erbjuda en ny, konkurrenskraftig plattform, för gamers över hela världen. Sedan start har man byggt upp Mates.gg, en skalbar digital gaming plattform där man registrerar sig för att ta del av olika aktiviteter som organiserad träning, umgänge och tävlingar. För mer information besök: wwww.bymates.comOm Faster Forward
Faster Forward är en digital plattform som erbjuder människor med funktionsnedsättning och anhöriga en mer aktiv och upplevelserik vardag. Genom plattformen erbjuder Faster Forward sina användare ett brett sortiment av events och upplevelser som är testade vilket garanterar deltagande och förhöjer livskvaliteten för vår målgrupp.  För mer information besök: www.fasterforward.se

AUG 15, 2022

Nytt partnerskap mellan By Mates AB och Overwolf möjliggör för utveckling av gaming plattformen Mates.GG

By Mates AB (publ), gaming bolaget med fokus på ett bättre online beteende, har i dagarna offentliggjort det nya partnerskapet med Overwolf, världens ledande ramverk för spel appar och moddar.

Samarbetet med Overwolf ger By Mates AB möjlighn att ytterligare utveckla plattformen Mates.GG för att skapa en spetsigare och mer belönande spelupplevelse för sina drygt 39,000 användare. Genom partnerskapet har By Mates utökade möjligheter att dela och monetärisera på fler spel, både stora och små, samt nya verktyg för att själva skapa och utveckla en spel app som kan följa statistik, fånga speldata och mycket mera.  

För By Mates användare betyder detta en förbättrad upplevelse när de interagerar med plattformen Mates.GG, i och med att de kan erbjudas nya typer av utmaningar i olika populära spel, ”challenges”, som är en stor och central del av plattformens koncept. För annonsörer innebär det en ny flora av möjligheter att synas och interagera med medlemmar.

”Spännande integration som öppnar upp för helt nya sätt att interagera med våra medlemmar och samtidigt ger annonskunderna ny kraft”, säger Andreas Bengtsson, VD på By Mates AB (publ).

JUL 08, 2022

By Mates AB annonserar ett nytt partnerskap med Azerion för att leverera digitala tjänster för O-Ringen 2022.

Det årliga orienteringsevenemanget O-Ringen kommer att äga rum i Uppsala mellan 24-30 juli och organisationen har valt gaming plattformen Mates.gg, levererad av By Mates AB, för deras digitala aktivering av deltagare under evenemanget.

By Mates kommer att skapa digitala spelutmaningar, ”challenges”, på sin plattform varje dag under evenemanget för besökarna att njuta av och tävla om priser sponsrade av O-Ringens sponsorer. Alla deltagande medlemmar kommer att uppleva en djupare koppling till sponsorerna som deltar i denna aktivering, i sin tur kan sponsorerna marknadsföra sig ännu mer direkt mot besökare som deltar i utmaningarna. Alla utmaningar på evenemanget kommer att aktiveras på spel som tillhandahålls av Azerion och möjliggörs av partnerskapet mellan By Mates AB och Azerion, med uppdraget att aktivera deltagarna inte bara på plats, utan att skapa en viral spridning från ett lokalt evenemang och attrahera framtida användare till plattformarna.

"Detta kommer att öppna upp nya möjligheter för alla livesportevenemang med alla typer av partnerskapsprogram på plats" - Andreas Bengtson, VD By Mates AB

För O-Ringen kan denna aktivering öppna upp en större publik för sina sponsorer och även skapa ett mer relevant sammanhang samtidigt som de interagerar med målgruppen. För de kommande åren kan detta innebära mer pengar från alla sponsorer och ge O-Ringen mer pengar utan att behöva ner lägga mer tid.Tjänsten är öppen för alla sportevenemang och är tillgänglig från By Mates AB efter sommaren.

Om By Mates AB
En gaming plattform för utveckling, sociala relationer och sponsring med fokus på bättre onlinebeteende för både e-sport och traditionell sport.

By Mates grundades 2017 med visionen att demokratisera E-sporten och göra nyttan tillgänglig för alla genom att erbjuda en ny, konkurrenskraftig plattform, för gamers över hela världen. Sedan start har man byggt upp Mates.gg, en skalbar digital gaming plattform där man registrerar sig för att ta del av olika aktiviteter som organiserad träning, umgänge och tävlingar.

Om Azerion
Azerion är en högväxande digital underhållnings- och medieplattform. Som ett innehållsdrivet teknik- och dataföretag betjänar Azerion konsumenter, digitala utgivare, annonsörer och spelskapare globalt. Azerions integrerade plattform tillhandahåller tekniska lösningar för att automatisera köp och försäljning av digital reklam för medieköpare och säljare, med stöd av sälj- och kampanjledningsteam på marknaden. Genom vår teknik samarbetar innehållsskapare, digitala utgivare och annonsörer med Azerion för att nå de miljontals människor över hela världen som spelar Azerions spel och ser dess distribuerade underhållningsinnehåll för att öka engagemanget, lojalitet och driva e-handel.

Azerion grundades 2014 av två holländska entreprenörer och har upplevt snabb expansion driven av organisk tillväxt och strategiska förvärv. Azerion har sitt huvudkontor i Amsterdam, Nederländerna och är ett börsnoterat företag noterat på Euronext Amsterdam.

JUN 28, 2022

By Mates AB annonserar nytt samarbete med O-Ringen

By Mates AB skall, via plattformen Mates.gg, förse O-Ringens deltagare med digitala aktiveringar under årets event som går av stapeln i Uppsala söndagen den 22 juli och håller på fram tills lördagen den 30 juli. By Mates AB skall även förse ungdomshuset med datorer för aktiveringar live på plats.

”Milstolpe för By Mates att få leverera till ett så stort event som O-Ringen”, säger Andreas Bengtsson, VD på By Mates AB.

Tjänsten med aktiveringar under live-event kommer att finnas tillgänglig för marknaden från och med augusti 2022. För intresse eller ytterligare information vänligen kontakta: Andreas Bengtsson, VD By Mates AB, e-post andreas@mates.gg

Om By Mates AB:
En gaming plattform för utveckling, sociala relationer och sponsring med fokus på ett bättre onlinebeteende för både E-sport och traditionell idrott.By Mates grundades 2017 med visionen att demokratisera E-sporten och göra nyttan tillgänglig för alla genom att erbjuda en ny, konkurrenskraftig plattform, för gamers över hela världen. Sedan start har man byggt upp mates.gg, en skalbar digital gaming plattform där man registrerar sig för att ta del av olika aktiviteter som organiserad träning, umgänge och tävlingar.

JUN 22, 2022

By Mates annonserar nytt samarbete med Stockholms Stad för sommaraktivering av ungdomar.

By Mates AB har tillsammans med Stockholms Stad genomfört ett sommarevent under en vecka på Medborgarhuset i Hägerstensåsen där flera hundra ungdomar engagerade sig i digitala aktiviteter under vecka 24. Eventet var startskottet inför samarbetet och nu börjar planeringen för uppskalning.

Genom att mixa lokal närvaro med digitalt engagemang går det att aktivera ungdomar och unga vuxna på ett sätt som når brett och engagerar fler. Målet är att utbilda lokala ledare som kan engagera och driva projektet framåt lokalt, men också hjälpa andra stadsdelar att engagera sig på samma sätt. Under veckan har By Mates närvarat med coacher, datorer och föreläsare. All aktivitet drivs framåt via plattformen Mates.gg.
“Ett väldigt lyckat första case och roligt att se så många engagerade ungdomar och föräldrar. Ser verkligen mycket fram emot att få utveckla detta koncept vidare.” - Alvaro Zagal, samordnare Stockholms Stad

Det är starkt när man ser allt jobb, alla tankar och ideer omsättas till verklighet och samtidigt skapa positiva intryck för så många unga.” - Andreas Bengtsson, VD By Mates AB

Tjänsten “Digitalt fritids” kommer att lanseras bredare under året och framåt utvärderas varje förfrågning för sig.