By Mates for Mates

Samhällsnytta genom gaming

Om By Mates

By Mates grundades 2017 med visionen att demokratisera gaming och göra nyttan tillgänglig för alla genom att erbjuda en ny, konkurrenskraftig plattform, för gamers över hela världen.

Mer om oss

SENASTE OM BY MATES

JUN 03 2024

By Mates vinner offentlig upphandling för LSS-boenden i Västerås

By Mates har vunnit en betydande offentlig upphandling för installation av sin innovativa plattform för LSS-kunder i Västerås stad. Detta kommer kort efter bolagets framgångsrika lansering av den digitala fritidsgården i Hässelby-Vällingby

Genombrott på helt ny marknad
Den nya upphandlingen markerar en viktig milstolpe för By Mates, då den representerar företagets inträde på en helt ny marknad – digitala fritidsaktiviteter för kunder inom LSS*. Ordern, som är värd över 2 MSEK, sträcker sig över fyra år med möjlighet till utökning. Detta avtal öppnar inte bara dörrarna till LSS-kunder i Västerås, utan skapar även förutsättningar för landets alla kommuner att följa exemplet och implementera By Mates plattform för sina LSS-kunder.

Läs mer

FEB 29 2024

Finanstid Skriver: By Mates och Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning: En digital fritidsgård för en inkluderande framtid


Stadsdelen Hässelby-Vällingby är en stor stadsdel med olika socioekonomiskaförutsättningar inom området. Vissa områden inom stadsdelen står inför storaekonomiska och sociala utmaningar för barn och ungdomar som växer upp där.De senaste tre åren har stadsdelsförvaltningen satsat på den öppnafritidsverksamheten genom kompetensförsörjning av personal för att gefritidsledarna rätt kompetens, utökade öppettider, samverkan med skolor, polis,socialtjänst och civilsamhället, renovering av lokaler samt ett ökat utbud avaktiviteter under skolloven. Förvaltningen har systematiskt arbetat efter en trygghetsplan, vilket är ett styrdokument kopplat till verksamheten, för attkunna erbjuda en trygg och meningsfull fritid för barnen i stadsdelsområdet.Hässelby Vällingby stadsdelsförvaltning kan genom detta arbete erbjudaungdomar fritidsgårdar av hög kvalité. Verksamheten erbjuder möjlighet till enaktiv och stimulerande fritid tillsammans med utbildade vuxna med arenor fördemokrati, kultur och bildning, vilket både är hälsofrämjande samt skaparmöjlighet för ungdomarna att utveckla sina fritidsintressen. Verksamhetenerbjuder både bredd och spets.

Läs artikeln

MAR 26 2024

By Mates AB(publ) levererar digital fritidsgård till Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Stockholm, 09-04-2024 - By Mates AB(publ) är glada att tillkännage leveransen av en ny digital fritidsgård till Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, avsedd för ungdomar i Hässelby-Vällingby stadsdelsområde.

"Vi är stolta över att kunna leverera denna innovativa lösning till Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning. Den digitala fritiden kommer att göra fritidsaktiviteter mer tillgängliga och skapa en trygg och inkluderande miljö för ungdomarna. Dessutom ser vi det som en viktig kunskapsfrämjande plattform för ungdomars första CV eller vidare studier," säger Andreas Bengtson, VD för By Mates AB(publ)...

Läs mer

MAR 26 2024

By Mates AB (publ) genomför nyemission om 5 miljoner skr med tillhörande warrantprogram för att accelerera expansionen och förstärka digitala fritidsgårdsverksamheten.

Stockholm, 26 mars 2024 – By Mates AB (publ), ett ledande företag inom digital fritidsverksamhet och social innovation, är glada att meddela lanseringen av en nyemission av aktier, tillsammans med ett unikt warrantprogram. Denna strategiska finansieringsrunda syftar till att stödja och accelerera utvecklingen och expansionen av företagets banbrytande digitala fritidsgårdar som redan nu implementeras i Hässelby-Vällingby tillsammans med den lokala fritidsverksamheten.

Läs mer

FEB 21 2024

Genombrottsorder för By Mates digitala tjänster: Stockholmstad Hässelby-Vällingby SDF Enheten för Parklek och Fritid tecknar avtal för Digital Fritidsgård

Stockholm, 21-02-2024 — By Mates AB(publ), en framstående aktör inom digitala lösningar för ungdomsaktivering, har glädjen att meddela att man har ingått ett historiskt avtal med Stockholmstad Hässelby-Vällingby SDF Enheten för parklek och fritid. Ordervärdet uppgår till cirka 1 miljon SEK, avtalet markerar en betydelsefull milstolpe för företaget och den Digitala Fritidens plats i samhället...

Läs mer

SEP 26, 2023

By Mates AB(publ) att delta vid Rundabordspanel hos CVE - (Center mot Våldsbejakande Extremism)

Stockholm, 26/09/2023 — By Mates AB, en framstående leverantör av digitala lösningar som främjar lärande, personlig utveckling och en meningsfull fritid för ungdomar och barn, är stolta över att kunna meddela att de har blivit inbjudna att dela sin expertis vid en rundabordspanel som organiseras av CVE - Center mot Våldsbejakande Extremism.

Om CVE:
CVE arbetar med en huvudsaklig inriktning på kriminalpolitik. De fokuserar på att stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism genom att utveckla kunskapsbaserade och sektorövergripande insatser på nationell, regional och lokal nivå. CVE strävar efter att ge behovsanpassat stöd till lokala aktörer, främja samordning och effektivitet i förebyggande arbete samt samla och sprida kunskap baserad på forskning och beprövad erfarenhet. Ytterst syftar verksamheten till att förebygga ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism.

Bakgrund:
Internet har haft en betydande inverkan på sättet människor knyts samman och hur extremistiska åsikter sprids. En oroande utveckling är ökningen av radikalisering och rekrytering på digitala plattformar, samtidigt har det noterats att en ökande andel av gärningspersonerna bakom attacker är minderåriga.Att extremistiska aktörer använder och utnyttjar onlinespel och spelplattformar för att sprida propaganda, kommunicera och utbyta idéer samt försöka radikalisera och rekrytera sårbara individer är tydligt. Mot denna utveckling har internationella organisationer, beslutsfattare, tech- och spelföretag, samt forskare och praktiker ägnat en betydande andel av sin uppmärksamhet åt att fördjupa sin förståelse för hur och varför extremistiska aktörer med varierande ideologiska övertygelser använder sig av spelinnehåll och spelutrymmen. Dessa analyser har försökt att få en bättre förståelse för de möjliga konsekvenserna av propagandaspridning samt för radikalisering- och rekryteringsprocesser till våldsbejakande extremism och terrorism.Den ökade kunskapen har identifierat behovet av olika former av samarbeten mellan tech- och spelföretag och P/CVE-aktörer i syfte att utveckla förebyggande insatser och åtgärder. Fokus ligger på information- och kunskapsutbyte, utbildning, åtgärder, indirekta och direkta samarbeten samt finansiering av projekt.

Citat:
"Vi är hedrade över att bli en del av detta viktiga samtal om att bekämpa våldsbejakande extremism. Vår expertis inom digitala lösningar och vårt engagemang för att göra det digitala rummet säkrare och mer inkluderande för unga gör oss entusiastiska att bidra till denna diskussion." - Gabriel Eriksson, Medgrundare av By Mates. "Vi tror på gaming som en positiv kraft för beteendeförändring och är övertygade om att det digitala äntligen får den uppmärksamhet det förtjänar.”

Läs mer

SEP 18, 2023

By Mates AB(publ) Lanserar Crowdfunding-Emission För Att Motverka Gängrekrytering

Stockholm, 18/09/2023 - By Mates AB, en ledande aktör inom digitala lösningar för ungdomar och barn, meddelar idag sitt partnerskap med Accumeo för att genomföra en crowdfunding-emission. Syftet med denna emission är att bekämpa gängrekrytering, öka tillgängligheten för meningsfull fritid och erbjuda förberedande kunskaper för unga vuxnas första CV.By Mates AB har en stark historia av att främja positiv utveckling hos ungdomar genom sina digitala plattformar. Deras engagemang för att använda spel som en katalysator för lärande och personlig tillväxt har gett många ungdomar möjligheten att utveckla färdigheter som är värdefulla i deras framtida liv och karriärer.I samarbete med Accumeo strävar By Mates AB nu efter att utöka sin inverkan på samhället. Crowdfunding-emissionen kommer att tillåta dem att skala upp sina insatser och nå ut till ännu fler ungdomar och barn med sina positiva och utbildningsinriktade initiativ. Detta partnerskap är en möjlighet för individen att stödja en samhällsinsats med potential för god avkastning.

"Vi ser denna emission som en unik möjlighet för individer att aktivt delta i lösningen av ett samhällsproblem som berör oss alla. Genom denna crowdfunding-emission ger vi varje individ möjligheten att vara med och bekämpa gängkriminalitet, främja meningsfull fritid och stödja unga vuxnas väg mot sina första CV. Det är en chans att vara en del av en positiv förändring." - Gabriel Eriksson, Medgrundare av By Mates. "Detta är ett utmärkt exempel på hur samhället och näringslivet kan gå samman för att göra en verklig skillnad.”För att ta del i denna investeringsmöjlighet och stödja By Mates ABs insatser, besök https://accumeo.com/foretag/by-mates. Emissionen är öppen för investerare som delar samma passion för samhällsengagemang och positiv påverkan.

Läs mer

MAY 26, 2023

Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2023

Styrelsen i By Mates AB(publ) , 559112-3467, kallar härmed till ordinarie bolagsstämma. 
Datum 2023-06-26
Tid 19:00
Plats Tegnergatan 39, Stockholm 
Ärenden enligt dagordningen
1.Val av ordförande, protokollförare och justerare på stämman
2.Fastställande av röstlängd
3.Kallelse och dagordning
4.Fastställande av av resultaträkning och balansräkning
5.Disposition av resultatet
6.Framläggande av årsredovisningen
7.Ansvarsfrihet för styrelse och VD
8.Arvodering
9.Val av styrelse
10.Val av revisor
11.Bemyndigande
12.Stämmans avslutande

Styrelsen  i By Mates AB(publ) 
Stockholm 2023-05-26

Anmälan: Info@mates.gg

Dagsordning

MAY 24, 2023

By Mates AB(publ) och Stockholm Stad, Hässelby Vällingby, samarbetar för att främja digitala färdigheter och ungdomsaktivering genom gaming under Summerfun 2023.

Stockholm, Sverige - By Mates i samarbete med Stockholm Stad, är stolta över att meddela en banbrytande ungdomsaktiveringsaktivitet med fokus på gaming. Initiativet syftar till att stärka unga individer, främja digitala färdigheter och lyfta fram de många fördelarna som gaming kan erbjuda, inklusive förbättrad engelska, samarbetsförmåga, programmering och andra värdefulla färdigheter som förhöjer en ung persons första CV.

Aktiviteten äger rum från den 12 juni till den 30 juni och detta engagerande och lärorika program kommer att koppla samman unga gamers med deras föredragna hobby för att erbjuda en plattform för personlig utveckling, kompetensutveckling och gemenskapsinteraktion. Genom att utnyttja kraften bakom gaming strävar By Mates och Stockholm Stad efter att överbrygga klyftan mellan fritidsaktiviteter och förvärvandet av värdefulla livskunskaper.

Ungdomsaktiveringsaktiviteten kommer att erbjuda ett brett utbud av spännande möjligheter för deltagarna att utforska olika aspekter av gaming, både som underhållning och som en ingång till värdefulla utbildningserfarenheter. Genom en serie interaktiva praktiska sessioner kommer unga individer att exponeras för en mängd digitala färdigheter och få möjlighet att utveckla en bred kompetensbas som kommer att gagna dem både personligt och yrkesmässigt.

"Vi är otroligt glada över att samarbeta med Stockholm Stad för att lansera detta unika initiativ", säger Gabriel Eriksson, COO på By Mates AB(publ). "Gaming har utvecklats till en kraftfull plattform som kan främja färdigheter som kritiskt tänkande, problemlösning, kommunikation och samarbete. Genom att använda gaming som attraktionskraft kan vi engagera unga individer i en aktivitet de brinner för samtidigt som vi rustar dem med värdefulla färdigheter för deras framtid."

Programmet kommer att erbjuda expertledda sessioner om ämnen som spelutveckling, programmering, streaming, spelanalys och onlinesäkerhet. Deltagarna kommer också att få möjlighet att delta i vänliga tävlingar, samarbetsövningar och mentorskapsprogram med erfarna yrkesverksamma inom spelbranschen och ungdomspedagoger.

Genom att dra nytta av gamingens popularitet och attraktionskraft är By Mates och Stockholm Stad engagerade i att bygga en generation av unga människor med digitala färdigheter som är rustade med viktiga livskunskaper och väl förberedda för framtidens utmaningar och möjligheter.

Läs mer

MAY 17, 2023

By Mates ska tillhandahålla sitt Community Accelerator Program (CAP) för Åhus Beach Festival i sommar.

Stockholm, Sverige - By Mates AB (publ), en ledande plattformsleverantör för community aktiveringar, är glad över att meddela att man har valts att tillhandahålla sina tjänster till Åhus Beach Festival, som kommer att hållas i Åhus, Skåne i sommar.

By Mates grundare och VD Andreas Bengtsson säger "Vi är glada över att samarbeta med Åhus Beach AB och ser fram emot att leverera vårt community accelerator program (CAP) som kommer att göra detta evenemanget till en stor framgång."

Åhus Beach Festival förväntas locka tusentals deltagare från hela regionen, och By Mates kommer att spela en viktig roll för att säkerställa att allt löper smidigt vid community-aktivering inom gaming. Evenemanget kommer att äga rum från 1 juli till 22 juli i Åhus och kommer att ha ett eget spelområde som är en del av huvudfestivalområdet.By Mates har en beprövad erfarenhet av att leverera högkvalitativa community aktiverings lösningar till evenemang av alla storlekar, och är engagerade i att tillhandahålla en sömlös upplevelse för både sponsorer och deltagare genom gaming. Grundat 2017 har företaget snabbt etablerat sig som en ledare inom branschen, tack vare dess innovativa tillvägagångssätt och engagemang för kundnöjdhet.

Läs mer

MAY 14, 2023

By Mates AB(publ) genomför en nyemission om 5 MSEK

Styrelsen i By Mates AB(publ) har, med stöd av bemyndigandet från By Mates AB(publ) årsstämma den 27:e maj 2022, beslutat om en nyemission med delvis företräde för befintliga aktieägare om 200 000 aktier, motsvarande 5,0 MSEK. Teckningskursen i nyemissionen har fastställts till 25 SEK per aktie vilket motsvarar s.k. ”pre.money” värdering om drygt 45,2 MSEK.

Motivet för nyemissionen är att dels möjliggöra fortsatt integration av kontrakterade partners plattformar samt marknadsföring av bolagets lanserade eSport- & gaming-plattform, mates.gg, samt etablera bolagets nya s.k. SAAS-tjänster ”Digitalt Fritids” för skolor i Sveriges alla kommuner och ”Digital Fritidsgård” för landets alla utsatta områden och ”Digital & Social Mötesplats” för landets alla LSS-hem.

Läs mer

DEC 02, 2022

By Mates AB och Flashe Gaming Group AB planerar för framtida samarbete

By Mates AB (publ), gaming bolaget med fokus på ett bättre online beteende, och Flashe Gaming Group AB, en av världens ledande leverantörer av prestandahöjande och ergonomiska E-sport tillbehör, för just nu diskussioner för ett framtida samarbete tillsammans.

NOV 17, 2022

By Mates AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

By Mates AB (publ) kallar till extra bolagsstämma den 2 december 2022.

Genombrottsorder för By Mates digitala tjänster: Stockholmstad Hässelby-Vällingby SDF Enheten för Parklek och Fritid tecknar avtal för Digital Fritidsgård

Vill du investera i By Mates AB?

Läs vårt Pitch Deck för att du som investerare ska få en bättre bild om bolaget!

Lär dig mer